Årlig info til forbrugerene 2020

Den årlige forbrugerinformation fra

Østerild Vandværk

December 2020

 

 

Værsgo’ her får du den årlige information om vandets kvalitet. Vi opdaterer informationerne mindst én gang om året, men hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

 

Kontakt til Østerild Vandværk

Formand: Jens Westergaard, tlf. 21941625, mail lenebech@mail.dk

Kassere: Henrik Frost, tlf. 23260472, mail hfrost@mail.tele.dk

Opsyn med Vandværk samt ledningsnet: Henrik Jensen, tlf. 30163101, mail henrik@totalvvs.net

 

Hjemmeside: www.østerild-vandværk.dk

 

Vandkvaliteten

På vandværket foretager vi en simpel vandbehandling ved at ilte vandet og filtrere det i sandfiltre.

 

For at sikre at dit vand har en ensartet og høj kvalitet, tager vi vandprøver efter et kontrol program, som er godkendt af Thisted Kommune.

 

Vi tager som minimum 4 årlige drikkevandsprøver, i 2020 har vi fået taget 22, som bliver undersøgt for mange forskellige stoffer. Hvert fjerde år tager vi vandprøver fra hver af vandværkets boringer, og de undersøges for de samme mange stoffer som den årlige drikkevandsprøve. Vi får undersøgt vandet på et godkendt laboratorium.

 

Vi analyserer vandet ved forbrugernes vandhaner, ligesom vandet analyseres for visse stoffer, inden det forlader vandværket.

 

De steder, hvor vi tager vandprøverne, bliver temperatur, lugt, og smag undersøgt med det samme.

 

Vandet undersøges for:

 

  • Mikrobiologiske forhold
    Kimtal ved 22o C, kim 37o C, coliforme bakterier, E. coli og enterokokker.
  • Fysik og kemi
    Det er en lang række stoffer, herunder jern, mangan, nitrat, vandets hårdhedsgrad og pesticider.

De stoffer, der undersøges for, er beskrevet i drikkevandsbekendtgørelsen, som du kan læse på retsinforamtion.dk: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202768

 

Du kan se resultaterne af de seneste vandanalyser her: www.østerild-vandværk.dk

 

Hvis du vil vide mere om vandanalyser og drikkevandets hovedbestanddele samt mikrologiske parametre, kan du læse ”Sådan læser du en vandanalyse” på Danske Vandværkers hjemmeside: https://danskevv.dk/viden-om/hygiejne-og-kvalitet/sadan-laeser-du-en-vandanalyse/

 

 

Overskridelser af kvalitetskrav

De seneste år har der været en lille overskridelse af de vejledende kvalitetskrav

til nitrit på afgangen fra selve vandværket 0,015 mg l hvor kravet er 0,01 mg l.

Dette skyldes at der opstår nitrit i forbindelse med fjernelse af jern m.m. i vores filtre.

Det vand der pumpes ind i filtrene indeholder mindre nitrit end kvalitetskravene.

Vi har derfor monteret et ekstra iltningsrør på rå vandet, som skal medvirke til at nedbringe nitrit indholdet.

Der er kommet en ny bekendtgørelse hvor det er tilladt at have 0,1 mg l hos forbruger, vi har fået målt hos en forbruger og her viser analysen at der er <0,001 mg l. samtidig med at iltindholdet er reduceret i vandet.

Så kravet til drikkevandet er til fulde overholdt.

I november blev der konstateret forhøjet indhold af Coli bakterier i vandet.

Der blev derfor iværksat yderligere analyser af både boringer, filtre og rentvandstank. For at lokalisere kilden til det forøgede Coli indhold. Da Coli blev yderligere forværret udstedte vi kogepåbud i samråd med Sundhedsstyrelsen. Efter opsporing af smittekilden blev der åbnet for vand leverance fra Thisted Vand.

Rent vands tanken på vandværket blev herefter tømt og desinficeret.

Efter 2 uger blev der taget nye prøver som viste at vandet igen havde den oprindelige kvalitet.

 

Andre oplysninger

Områder som forsynes af dit vandværk. Områderne er fastlagt i kommunens forsyningsplan.

 

Så meget vand indvinder vi årligt

Vandværket udpumper ca. 40.000 m3 årligt til 365 andelshavere/forbrugere.

 

Her henter vi dit vand

Vandværket har 2 boringer, som er placeret i Østerild Plantage

Alt vandet pumpes op fra disse boringer, som har en dybde på cirka 20 meter.

 

Denne forbrugerinformation er lovpligtig efter bestemmelsen i Miljø- og Fødevareministeriets gældende bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (kapitel 8).