REGULATIV FOR INTERESSENTSKABET ØSTERILD VANDVÆRK

e8d310/e8d310

1. Indledende bestemmelser

   1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55 i lovbekendtgørelse nr. 337 af 4. juli 1985 om vandforsyning m.v. af Thisted kommunalbestyrelse efter forhandling med interessentskabet Østerild Vandværk.
   1. Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslovens § 53, stk. 1. Anlægsbidrag omfatter bidrag til stikledning. Driftsbidrag kan omfatte fast afgift og afgift pr. Kubikmeter leveret vand. Bidragene fremgår af vandværkets takstblad.
   1. Bestemmelserne om brandværnsforanstaltninger har hjemmel i § 13 i bekendtgørelse af brandlov nr. 365 af 28. juli 1983, ændret ved nr. 270 af 2. maj 1990.
   1. Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede vandmestre har hjemmel i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger.
   1. Bestemmelserne om vandafledningsafgifter har hjemmel i reglerne om fordeling af udgifterne til kloakforsyningen i kommunen, jf. Lov nr. 863 af 23. december 1987, ændret ved lov nr. 388 af 20. maj 1992 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v..
   1. Når der ikke er tale om ejerlejlighedsforhold, angiver betegnelsen “ejer” i dette regulativ grundejeren. For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen ejerne af de enkelte ejerlejligheder. Hvis der for en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse om, at ejerforeningen står som forpligtet over for vandværket, anses ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser.
    Betegnelsen “bruger” omfatter lejeren af en lejlighed eller en ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlighed, når ejerforeningen efter det ovenstående betragtes som ejer, og beboeren af en tjenestebolig.
   1. Ved “vandværkets hovedanlæg” forstås i dette regulativ dets indvindingsanlæg, råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningDsnettet. Ved “vandværkets forsyningsledningsnet” forstås ledningssystemet til transport af færdigbehandlet vand til forsyning af ejendomme gennem direkte tilsluttede stikledninger.
    Ved en “stikledning” forstås ledningen fra en forsyningsledning til grænsen af vedkommende grund, herunder en eventuel stophane på ledningen. Ved en “jordledning på privat grund” forstås stikledningens forlængelse fra grundens grænse til bebyggelsen på ejendommen.
   1. Ejeren af en ejendom, der får vand fra vandværket, skal underrette eventuelle brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet.

 

2. Vandværkets styrelse

2.1. Østerild Vandværk ejes og drives af Interessentskabet Østerild Vandværk.

Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandværket, er berettiget og forpligtet til at være medlem af interessentskabet. Vandværket kan dog fritage for medlemskab, ligesom ejere, der efter forholdets natur ikke kan være medlemmer, har ret til at optages som forbrugere, eventuelt på særlige betingelser.

Vandværkets takster skal godkendes af kommunalstyrelsen, jf. afsnit 16.

Om vandværkets styrelse gælder i øvrigt bestemmelserne i selskabets vedtægt.

 

3. Ret til forsyning med vand

3.1. Enhver ejer, hvis ejendom kan forsynes med vand fra en forsyningsledning, der fører forbi eller ind over ejendommen, har ret til forsyning til almindeligt husholdningsbrug, til almindeligt landbrug (herunder ikke markvanding) og til anden erhvervsvirksomhed, når denne anden erhvervsvirksomhed benytter vand i mindre omfang.

Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker mod betaling af anlægsbidrag og iøvrigt på de vilkår, som er fastsat i regulativet og selskabets vedtægt.

3.2. Vandværket bestemmer i hvilket omfang, der kan leveres vand til erhvervsvirksomheder, som benytter vand i større omfang, og vand til sprinkleranlæg til brandslukningsformål. Vandværket fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan levering.

3.3. Etablering af vandindlæg fra vandværket som reserve for en ejendoms eget vandindvindingsanlæg, kan normalt ikke ventes tilladt.

Vandværket kan dog i undtagelsestilfælde tillade etableringen på særlige vilkår.

3.4. Hvis forudsætningerne for de fastsatte og betalte anlægsbidrag ændres ved senere om- eller tilbygning eller ændret anvendelse af ejendomme, kan vandværket forlange, at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidragene, der svarer til ændringen. Det medfører ikke nogen ændring i tidligere betalte anlægsbidrag, at lejlighederne i en ejendom ændres til ejerlejligheder. Vandværket kan forlange nyt anlægsbidrag i forbindelse med væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget, medmindre andet fremgår af selskabets vedtægt.

 

4. Forsyningsledninger

4.1. Forsyningsledninger anlægges af og tilhører vandværket.

Vandværket bestemmer, hvornår forsyningsledninger skal anlægges, jf. dog vandforsyningslovens § 14 a, § 29 og §§ 45 – 48.

4.2. I forbindelse med at en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra vandværket, sluttes til en forsyningsledning, skal ejendommens ejer betale anlægsbidrag til vandværkets hovedanlæg og til dens forsyningsledningsnet efter satserne i vandværkets takstblad.

Når der foretages nyanlæg af en forsyningsledningstrækning på et sted, hvor vandforsyningen ikke tidligere har haft forsyningsledning, kan vandværket forlange, at de ejere, hvis ejendomme i første omgang sluttes til ledningsstrækningen, betaler udgifterne ved ledningsanlægget, således at de enkelte ejeres andel i betalingen beregnes i forhold til en faktorfordeling. Ved senere tilslutning til ledningsstrækningen betaler de nytilsluttede ejere deres andel af udgiften, reguleret på grundlag af forholdet mellem udgifterne til lægning af ledning på tilslutningstidspunktet og på tidspunktet for ledningsarbejdet.

Omlægning af en forsyningsledning på en strækning, hvor vandværket tidligere har haft forsyningsledning, betales af vandværket, medmindre andet følger af 3.4.,3.pkt. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter indstilling fra vandværket bestemme, at omlægning af en forsyningsledning som følge af en vejregulering skal betales af de ejere, der er tilsluttet ledningen.

Når et udstykningsforetagende ønsker en forsyningsledningsstrækning anlagt, kan vandværket forlange, at udstykningsforetagendet betaler anlægsbidrag til hovedanlægget og endvidere betaler ledningsafgifterne for de ejendomme, der fremkommer ved udstykingen. Vandværket kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart forsyningsledningsstrækningen er anlagt.

Arbejdet med lægning af en forsyningsledningsstrækning skal udbydes i licitation, hvor det forlanges af et udstykningsforetagende eller et flertal af de grundejere, som ønsker forsyning fra ledningen.

4.3. Brandhaner på forsyningsledninger anbringes efter kommunalbestyrelsens anvisning og betales af kommunen. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at forsyningsledninger, af hensyn til deres funktion ved brandslukning, anlægges med en større ledningsdimension end ellers nødvendigt; merudgifterne herved betales af kommunen.

4.4. Forsyningsledninger vedligeholdes af vandværket.

4.5. Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg og benyttelse sikres ved en deklaration, der skal tinglyses på de respektive ejendomme.

 

5. Stikledninger

5.1. Stikledninger anlægges af og tilhører vandforsyningen.

5.2. I forbindelse med tilslutningen af en ejendom til vandværket skal ejendommens ejer betale udgiften til stikledning efter satserne i vandværkets takstblad.

Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt, og der i den forbindelse anlægges stikledninger til ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, kan vandværket forlange, at udstykningsforetagendet betaler udgiften til stikledningerne. Vandværket kan foralnge, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker så snart stikledningerne er anlagt.

5.3. Hver ejendom skal normalt have sin særskilte stikledning, og der vil i almindelighed kun blive tilladt én stikledning til hver ejendom. Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade (adgangsvej).

I særlige tilfælde kan forsyning til to eller flere ejendomme dog ske gennem en fælles stikledning. Vilkårene herfor fastsættes i en deklaration, der skal være godkendt af vandværket og skal tinglyses på de respektive ejendomme ved ejernes foranstaltning og på deres bekostning.

5.4. Vandværket kan omlægge en stikledning, hvis der sker udstykning, ændringer i forbruget, foretages ombygningsarbejder på ejendommen eller lignende. I så fald må ejendommens ejer betale for omlægningen. Det samme gælder, hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt.

I øvrigt vedligeholdes stikledninger af vandværket. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter indstilling fra vandværket bestemme, at omlægning af en stikledning som følge af en vejregulering skal betales af de pågældende ejendommes ejere.

5.5. Ejendommens ejere skal omgående give vandværket meddelse om indtrufne eller formodede fejl, herunder utætheder, ved stikledninger og stophaner. Brugeren af et vandindlæg skal snarest anmelde enhver fejl til ejeren.

5.6. Vandværket kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsyningsledningen for ejendommens ejers regning.

 

6. Vandinstallationer

6.1. Alt arbejde ved vandinstallationer, herunder jordledning på privat grund, skal udføres af autoriserede vandmestre eller af vandværket og skal overholde gældende forskrifter. Udførte arbejder skal, bl.a. med henblik på eventuel besigtigelse, færdigmeldes til vandværket, der underretter bygningsmyndigheden.

6.2. Apparater, filtre og armaturer m.v., der tilsluttes vandledningsnettet, skal være godkendt af boligministeriet, byggestyrelsen (VA-godkendelse).

6.3. Finder vandværket, at trykforholdene i en ejendom kan ventes at blive utilfredsstillende, kan det forlange, at der opstilles et trykforøgeranlæg i forbindelse med ejendommens ledningsnet efter vandværkets nærmere forskrifter, men ved ejerens foranstaltning og for hans regning.

6.4. Ved ombygning af en ejendom kan vandværket forlange, at vandinstallationerne ændres ved ejerens foranstaltning og for hans regning, når dette skønnes af betydning for det kommende vandforbrug.

6.5. Vandinstallationerne skal udføres, benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet eller findes utætheder eller på anden måde voldes ulemper. Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at installationerne snarest muligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden. Udgifterne herved afholdes af ejeren. Arbejdet skal udføres af en autoriseret vandmester. Brugere af ejendommen skal snarest anmelde konstaterede eller formodede fejl til ejeren.

Hvis fejlen har haft betydning for ejendommens vandforbrug, skal ejeren underrette vandværket om forholdet.

Vandværket kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som vandværket finder ønskelig af hensyn til vandinstallationers forsvarlige funktion, blandt andet til sikring af vandet mod forurening. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden vandværkets tilladelse.

Ejeren er forpligtet til at holde ubenyttede installationer aflukket og tømt for vand. Vandforsyningen kan forlange installationer i ubenyttede bygninger afbrudt på forskriftsmæssig måde.

6.6. Når ejeren forsømmer de forpligtelser, som efter ovenstående påhviler ham med hensyn til vandinstallationerne, kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra vandværket lade arbejdet udføre på hans bekostning.

 

7. Målere

7.1. Der anbringes vandmåler i enhver ejendom, hvortil der leveres vand i større omfang til erhvervsbrug eller leveres vand til andre særlige formål. Vandværket afgør, om en ejendom i medfør af denne bestemmelse skal have måler.

Hvor vandværket ikke forlanger en måler opsat, skal nye installationer udføres således, at de ikke skal ændres væsentligt ved eventuel senere måleropsætning.

Vandværket kan bestemme, at der skal anbringes måler i alle nytilsluttede ejendomme, og at der i allerede tilsluttede ejendomme skal anbringes måler, hvis ejendommens vandinstallation i øvrigt skal ændres. Vandværket kan dog i særlige tilfælde fritage for anbringelse af måler.

Vandværket kan endvidere bestemme, at der inden for en nærmere fastsat frist skal være anbragt målere i alle eksisterende ejendomme, medmindre vandværket i særlige tilfælde fritager for anbringelse af måler.

Der må normalt kun anbringes én måler i hver ejendom.

7.2. Måleren anbringes på ejerens bekostning. Den stilles til rådighed af vandværket og forbliver vandværkets ejendom. Anbringelse af måleren skal foretages af vandværket eller en autoriseret vandmester på et sted, der er godkendt af vandværket.

Måleren skal til stadighed være let tilgængelig, let udskiftelig og bekvem at aflæse. Målerbrønde skal være forsynet med forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes rene og tørre.

7.3. Vandmålerens størrelse og type bestemmes af vandværket ud fra de oplysninger, som ejeren har givet om omfanget af installationen, vandforbruget til erhvervsvirksomhed m.v..

7.4. Hvis måleren ikke passer til forbruget, kan vandværket kræve målerinstallationen ændret og måleren byttet med en måler af passende størrelse på ejerens bekostning.

7.5. Vandmålere vedligeholdes af vandværket for egen regning. Ejeren er erstatningspligtig over for vandværket i alle tilfælde, hvor måleren bortkommer, ødelægges eller beskadiges, f.eks. ved vold, brand, frost m.v., alene med undtagelse af beskadigelser, som skyldes slid og ælde. Vandværket er berettiget til når som helst for egen regning at foretage udskiftning af måleren.

Ejeren må tåle de ulemper, der er forbundet med, at vandtilførslen afbrydes ved målerskiftning.

7.6. De plomber, der er anbragt på måleren, må kun brydes af vandværket. Hvis plomberingen brydes af uvedkommende, og måleren i den anledning efterses og istandsættes, skal dette betales af ejeren.

7.7. Opdager ejeren, at der er utætheder eller andre fejl ved en vandmåler, skal han snarest give vandværket meddelelse om det. Brugeren af en ejendom skal snarest melde konstaterede fejl til ejeren.

Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler.

7.8. Hvis ejeren ikke overholder sin pligt til at installere vandmåler, kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra vandværket lade arbejdet udføre for hans bekostning.

 

8. Bimålere

8.1. Vandværket kan tillade opsætning af bimålere, hvor det af hensyn til beregning af en erhvervsvirksomheds vandafledningsafgift er af betydning, at kunne måle dele af en virksomheds vandforbrug. Vandværket træffer afgørelse om aflæsning af disse bimålere.

8.2. Vandværket kan tillade opsætning af bimålere til adskillelse af en erhvervsvirksomheds forbrug fra andet forbrug. Sådanne bimålere aflæses normalt ved ejerens foranstaltning, og eventuelle uoverensstemmelser mellem ejer og lejer om bimålerens aflæsning og visning er vandværket uvedkommende. Vandværket har dog til enhver tid ret til at aflæse bimåleren.

8.3. Bimålere kan udlånes fra vandværket i det omfang, vandværket råder over det fornødne antal bimålere af passende størrelse.

7.2. – 7 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til målerens anbringelse, størrelse og type.

8.4. Hvis bimåleren ikke udlånes fra vandværket, må ejeren selv anskaffe den, og bimåleren tilhører da ejeren. Om disse målere gælder følgende:

7.2. – 4 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til målerens anbringelse, størrelse og type.

Ejeren skal sørge for, at måleren til enhver tid er vedligeholdt på forsvarlig måde. Opstår der utætheder eller andre fejl ved måleren, skal ejeren straks lade måleren udskifte og skal snarest give vandværket meddelelse om det. Ejeren skal forevise prøveattest for den reparerede eller ny måler.

Brugeren skal snarest anmelde konstaterede fejl ved måleren til ejeren. De plomber, der er anbragt på måleren, må kun brydes af vandværket.

Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler.

 

9. Ansøgning

9.1. Forinden noget arbejde vedrørende nye installationer eller ændringer i eller udvidelse af bestående installationer påbegyndes, skal vandværkets og kommunalbestyrelsens tilladelse være indhentet. Ansøgning herom, samt om indlægning, afbrydelse eller ændring af stikledninger indgives enten på Dansk Vandteknisk Forenings normalblanketter eller på vandværkets særlige blanketter, der udleveres vederlagsfrit. Ansøgningen skal blandt andet indeholde oplysninger om vandforbrugets størrelse og art, f.eks. husholdningsbrug eller erhvervsbrug.

 

10. Opretholdelse af tryk og forsyning

10.1. Vandværket skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold, men har dog ingen pligt til at holde noget mindste tryk i ledningsnettet ud for de enkelte ejendomme.

10.2. Ved aflukning af vandledninger vil der normalt blive givet ejerne eller deres repræsentanter et rimeligt varsel, men vandværket kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel.

10.3. Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af ledningsbrud, strømsvigt eller anden force majeure, eller som følge af ledningslukninger, reparationer og udskylninger af ledninger m.m..

10.4. Vandværket kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelser om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, når den finder, at vandværkets drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt, herunder indskrænkninger med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder. Amtsrådet kan pålægge vandværket at træffe en sådan bestemmelse.

 

11. Vandspild

11.1. Vandet fra vandværket må, bortset fra brand eller andre nødstilfælde, ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end den benyttelse, som vandværket har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte installationer. Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd skal undgås.

Rindende vand må ikke bruges til køleformål, medmindre der er givet særlig tilladelse fra vandværket.

11.2. Hvis vandspild som ovenfor nævnt foregår fra ledning uden måler, kan forbruget forlanges betalt af ejendommens ejer ud over den almindelige vandafgift.

 

12. Brug af vand fra brandhaner

12.1. Bortset fra brand- og andre nødstilfælde må der ikke uden forud indhentet tilladelse fra vandværket bruges vand fra brandhaner.

 

13. Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt

13.1. For at kunne kontrollere forbruget og efterse, at vandinstallationerne holdes i god og forskriftsmæssig stand, og at der ikke finder vandspild sted, skal vandværkets personale – mod forevisning af legitimation – have adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer.

Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang.

13.2. Enhver ejer eller bruger af en ejendom, hvori vand er indlagt, skal på forlangende give vandværket alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse.

 

14. Kontrol med målere

14.1. Vandværket kan forlange afprøvning af en måler, der omfattes af afsnit 7. Hvis måleren ejes af vandværket, kan ejendommens ejer ved skriftlig henvendelse til vandværket forlange at få måleren prøvet.

Måleren regnes for at vise rigtigt, når dens visning ved ½ og ¼ belastning ikke afviger mere end 5% fra den virkelige gennemløbslængde, og prøveudgifterne afholdes i så fald af den, der har ønsket afprøvningen.

Hvis fejlen er større end 5%, afholdes prøveudgifterne af målerens ejer, og vandværket foretager efter forhandling med ejeren skønsmæssig nedsættelse eller forøgelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor vandværket skønner, at målerens fejlvisning har fundet sted.

14.2. Viser det sig uden for de afprøvningstilfælde, som er nævnt i 14.1., at en måler er kommet i uorden, fastsætter vandværket efter forhandling med ejeren forbruget ud fra et skøn over det tidspunkt, hvor fejlen antages at have foreligget, og over fejlvisningens størrelse.

14.3. 14.1. og 2. finder tilsvarende anvendelse på bimålere, der har betydning over for det offentlige.

 

15. Driftsbidrag

15.1. For alt vandforbrug fra vandværkets ledningsnet, bortset fra vand til brandslukningsformål, betales driftsbidrag. For ejendomme, der ikke har vandmåler, er driftsbidraget en fast årlig afgift for vand. Har ejendommen måler, er driftsbidraget en afgift pr. kubikmeter vand og eventuelt tillige en fast årlig afgift.

15.2. For vand leveret til midlertidigt brug, f.eks. byggebrug, betales driftsbidrag efter stk. 1. Vandværket kan dog bestemme, at der ikke betales fast afgift, og at afgiften pr. kubikmeter aftaget vand betales efter et forbrug, der anslås af vandværket.

15.3. For sprinkleranlæg og overrislingsanlæg til brandslukningsformål, brandhaner på privat grund og lignende, som normalt ikke medfører noget vandforbrug, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter en fast årlig afgift.

 

16. Takster

16.1. Takster for anlægsbidrag og driftsbidrag m.v. fastsættes af vandværket med Kommunalbestyrelsens godkendelse. Taksterne bekendtgøres i et takstblad, der vederlagsfrit udleveres fra vandværket.

 

17. Vandafledningsgift

17.1. For alt vandforbrug betales, udover driftsbidraget for vandforbruget, til kommunen en vandafledningsafgift i overensstemmelse med kommunens regler for fordeling af udgifterne til kloakforsyning.

 

18. Betaling af anlægs- og driftsbidrag m.v.

18.1. Anlægsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejde ved stikledninger eller vandinstallationer, som vandværket eller kommunalbestyrelsen har foretaget eller ladet foretage efter 5.4. og 5.6., 6.6. eller 7.8. påhviler den, der har tinglyst herkomst på vedkommende ejendom.

18.2. Betales driftsbidrag ikke inden den fastsatte frist, kan vandværket lukke for vandtilførslen. Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb med en rente på 6% over Nationalbankens diskonto er betalt.

Vandværket kan forlange, at der for genåbning betales et gebyr, som er fastsat i takstbladet. Hvis ejendommen overdrages til en ny ejer, der ikke har overtaget den tidligere ejers gæld til vandværket, skal genåbning ske. Der kan dog også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbningen.

18.3. Betales anlægsbidrag ikke inden den fastsatte frist, kan vandværket nægte at etablere tilslutningen. Er tilslutning sket, kan vandværket lukke for vandtilførslen, hvis aflukningen sker 6 måneder efter fristen. 18.2., 2. og 3. pkt. finder i så fald tilsvarende anvendelse. Hvis ejendommen, uden at aflukning er sket, er overdraget til en ny ejer, der ikke har overtaget den tidligere ejers gæld til vandværket, kan aflukning ikke ske.

18.4. Vandafledningsafgifter opkræves af kommunen.

 

19. Straffebestemmelser

19.1. Den, der overtræder vandforsyningslovens § 50 ved ikke at udføre, benytte eller vedligeholde vandindlæg på forsvarlig måde, § 51, stk. 1, ved vandspild, § 52 ved ikke at efterkomme påbud om indskrænkning i vandforbruget eller § 64 ved at modvirke den adgang, som vandværkets personale har til ejendom, jf. regulativets afsnit 6.1., 6.5., 10.4., 11.1. og 13.1., straffes efter vandforsyningslovens § 84 med bøde.

19.2. Den, der uden autorisation udfører arbejder ved installationer og ledninger m.v., som er omfattet af bestemmelserne i lov nr. 250 af 8. juni 1978, straffes efter lovens § 19 med bøde.

På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af personer, som ikke efter loven er berettiget til det.

 

20. Ikrafttræden

Dette regulativ træder i kraft den 1. november 1993.

Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven.

Regulativet er godkendt af Thisted Kommune, teknisk udvalg den 20. september 1993.

P.u.v

Svend Odgaard

Udvalgsformand

På byrådets vegne d. 23. november 1993

p.b.v.

S. Thorup